Buletine statistice

Buletine lunare curente

Nr.
Crt.
Numele buletinului statistic
1 Buletin Statistic Lunar - Nr.11/2015
2 Buletin Statistic de Preturi - Nr.12/2015
3 Buletin Statistic de Industrie - Nr. 11/2015
4 Buletin Statistic de Comert International - Nr. 10/2015
5 Buletin Statistic Lunar - Judetean - Nr. 10/2015
Buletin Statistic de Industrie, Constructii, Comert, si Servicii - Unicat

 
Arhiva buletinelor statistice lunare in perioada 2007-2015

Anul

Buletin statistic de preturi (bsp)

Buletin statistic de industrie (bsi)

Buletin statistic lunar (bsl)

Buletin statistic de comert international (bsci)

Buletin statistic lunar judetean (bsljud)

2015

bsp2015.rar bsi2015.rar bsl2015.rar bsci2015.rar bsljud2015.rar

2014

bsp2014.rar bsi2014.rar bsl2014.rar bsci2014.rar bsljud2014.rar

2013

bsp2013.rar bsi2013.rar bsl2013.rar bsci2013.rar bsljud2013.rar

2012

bsp2012.rar bsi2012.rar bsl2012.rar bsci2012.rar bsljud2012.rar

2011

bsp2011.rar bsi2011.rar bsl2011.rar bsci2011.rar bsljud2011.rar

2010

bsp2010.rar bsi2010.rar bsl2010.rar bsci2010.rar bsljud2010.rar

2009

bsp2009.rar bsi2009.rar bsl2009.rar bsci2009.rar bsljud2009.rar

2008

bsp2008.rar bsi2008.rar bsl2008.rar bsci2008.rar bsljud2008.rar

2007

bsp2007.rar bsi2007.rar bsl2007.rar bsci2007.rar bsljud2007.rar

 

Precizari privind aparitia pe site a buletinelor statistice lunare

1. Buletinul Statistic Lunar si Buletinul Statistic de Preturi se publica pe site la 10 zile de la data aparitiei.

2.Buletinul Statistic de Industrie, Buletinul Statistic de Comert International si Buletinul Statistic Lunar Judetean
se publica pe site la o luna de la data aparitiei.

 


Ultima actualizare: 22 februarie 2016