Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

 • Orientarea către utilizator;
 • Angajamentul conducerii INS;
 • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
 • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
 • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
 • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
 • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
 • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
 • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Conform cerințelor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), și care se vor aplica începând cu 25 mai 2018, Institutul Național de Statistică, direcțiile sale teritoriale și alte instituții din subordine au obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană din gospodărie.

Scopul colectării datelor este statistic și de cercetare științifică. Datele solicitate sunt necesare pentru obținerea de informații statistice oficiale, agregate, cu mențiunea că, în cazul în care chestionarul conține pe lângă subiecte obligatorii și subiecte opționale, obligația dvs. de a răspunde se referă numai la subiectele obligatorii.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Institutul Național de Statistică cu scopul realizării obligației ce îi revine în calitate de principal producător de statistici oficiale și de coordonator al Sistemului statistic național. Datele furnizate de dvs. în conformitate cu legislația statistică în vigoare sunt supuse prelucrării și diseminării acestora în formă agregată, formă care nu permite ulterior identificarea persoanei.

În temeiul Regulamentului general privind protecția datelor, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a vă adresa justiției

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru a afla mai multe detalii legate de protecția datelor vă puteți adresa responsabilului INS pentru protecția datelor: