Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

 • Orientarea către utilizator;
 • Angajamentul conducerii INS;
 • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
 • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
 • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
 • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
 • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
 • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
 • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Ancheta Structurală în Agricultură 2013

Selecţie de tabele cu principalii indicatori, la nivel naţional şi la nivel de macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe:
 

Volum 1: "Ancheta Structurală în Agricultură 2013 - Date generale la nivel naţional“               
Volum 2: "Ancheta Structurală în Agricultură 2013 - Date pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe“                 

Descrierea anchetei

România a organizat şi efectuat Ancheta Structurală în Agricultură 2013 (ASA 2013), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1166/ 2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind structura exploataţiilor agricole. Pentru această cercetare statistică, Comisia Europeană a alocat României suma de 2 milioane euro.

 

Obiectivul ASA 2013 a fost obţinerea de informaţii privind structura exploataţiilor agricole: numărul exploataţiilor agricole, mărimea medie a unei exploataţii agricole, suprafaţa agricolă utilizată, efectivele de animale, irigaţiile, agricultura ecologică, maşinile şi echipamentele agricole, persoanele care au desfăşurat activităţi agricole, dezvoltarea rurală etc.

 

Scopul ASA 2013:

 • Asigurarea de date, comparabile la nivel internaţional, pentru fundamentarea politicilor naţionale în domeniul agricol, în concordanţă cu acquis-ul statistic comunitar, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună  
 • Stabilirea tipologiei şi dimensiunii economice a exploataţiilor agricole
 • Actualizarea Registrului Statistic al Exploataţiilor Agricole (REXA), care reprezintă baza de eşantionare pentru toate cercetările statistice din domeniul agricol
 • Obţinerea de statistici pentru îmbunătăţirea calităţii indicatorilor de agromediu şi pentru elaborarea politicilor agricole şi de dezvoltare rurală.

Efectuarea ASA 2013 s-a bazat pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional, macroregiune, regiune de dezvoltare şi judeţ format din toate exploataţiile agricole cu personalitate juridică şi circa 313 mii de exploataţii agricole fără personalitate juridică, extras din Registrul Statistic al Exploataţiilor Agricole, constituit pe baza datelor de la Recensământul General Agricol 2010.

Exploataţia agricolă este o unitate tehnico-economică de sine stătătoare, cu o gestiune unică şi care desfăşoară activităţi agricole prin utilizarea suprafeţelor agricole şi/ sau creşterea animalelor, sau activităţi de menţinere a terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi de mediu, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară.

 

Perioada de culegere a datelor  pentru ASA 2013 a fost:

 

10 ianuarie - 10 februarie 2014

 

Chestionarul utilizat la culegerea datelor pentru ASA 2013 a fost pe suport hârtie şi a fost structurat în 10 capitole:

 • Informaţii generale privind exploataţia agricolă
 • Modul de utilizare a terenului
 • Informaţii privind irigaţiile
 • Efective de animale
 • Maşini şi echipamente agricole
 • Agricultura ecologică
 • Dezvoltare rurală
 • Persoane care au lucrat în agricultură
 • Alte activităţi aducătoare de venituri
 • Alte informaţii

Chestionarul ASA 2013 în limba engleză

 

Modul de culegere a datelor ASA 2013 a fost prin interviu direct (faţă în faţă), realizat de către un operator statistic, pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică şi prin autoînregistrare pentru exploataţiile agricole cu personalitate juridică.

 

Personalul suplimentar necesar pentru efectuarea ASA 2013: 

 • circa 3000 de operatori de interviu, recrutaţi din rândul specialiştilor în agricultură, economie, informatică şi din alte domenii, având cel puţin studii medii, pentru culegerea datelor de la exploataţiile agricole fără personalitate juridică
 • 42 de coordonatori, în perioada noiembrie 2013 – decembrie 2014 (un coordonator pentru fiecare Direcţie teritorială de statistică) 
 • 126 de operatori calculator, în perioada martie – iulie 2014, repartizaţi pe judeţe, în funcţie de numărul exploataţiilor agricole cuprinse în eşantion 

Rezultatele ASA 2013  cu privire la modul de utilizare a terenurilor, efectivele de animale, irigaţiile, maşini şi echipamente agricole, precum şi aspecte privind agricultura ecologică şi dezvoltarea rurală, persoanele care au desfăşurat activităţi agricole etc. sunt disponibile şi diseminate astfel:

La nivel naţional, prin:

 • Comunicat de presă
 • Publicaţie în 2 volume (carte + CD) şi anume:

Volumul 1: "Ancheta Structurală în Agricultură 2013 - Date generale la nivel naţional“         

Volumul 2: "Ancheta Structurală în Agricultură 2013 - Date pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe“

 

Rezultatele în profil teritorial (macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe) sunt prezentate având la bază principiul localizării exploataţiei agricole şi anume: o exploataţie agricolă a fost localizată în locul în care şi-a desfăşurat majoritatea activităţilor agricole, nu neapărat la sediul administrativ al exploataţiei agricole, deşi acestea, în multe cazuri, pot coincide.

 

Publicaţiile cu rezultatele Anchetei Structurale în Agricultură 2013 pot fi achiziţionate:

 • la sediul Institutului Naţional de Statistică, prin Librăria statistică „Ion Ionescu de la Brad”, din Bulevardul Libertăţii nr. 16, sector 5, Bucuresti, tel. +4021 3181842/ int. 2254
 • prin comandă, la Activitatea „Diseminarea Informaţiilor Statistice Româneşti”, tel. +4021 3171110, abonamente@insse.ro

Pentru relaţii suplimentare, puteţi contacta Biroul de diseminare date statistice, tel. +4021 3177770, datestat@insse.ro

 


 Ultima actualizare: 24 februarie 2015